فیش حقوق کارگران

درخواست حذف این مطلب
حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397
ردیفشرحروزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
1حداقل دستمزد (با مبنای 30 روز)370.42311.112.690
2حق خواروبار36.6671.100.000
3حق مسکن13.333400.000
4حق اولاد (برای هر فرزند)37.0421.111.269

سایر سطوح

1درصد افزایش سایر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل10.4 درصد 
2مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه28.208846.240
3پایه سنوات (به شرطی داشتن حداقل یک سال سابقه کار)17.000510.000
4حق خواروبار 36.6671.100.000
5حق مسکن13.333400.000
حق اولاد (برای هر فرزند)37.0421.111.269
عیدی و مالیات
1حداقل عیدی سال60.89122.225.380
2حداکثر عیدی سال91.33733.338.070
3سقف معافیت مالی 63.01423.000.000